ลงโฆษณาบน LINE

โฆษณาบน LINE TV

โฆษณาในรูปแบบวีดีโอ แสดงแทรกตามวีดีโอต่างๆบน LINE TV

จุดเด่น: โฆษณาเจาะตรงกลุ่มผู้ชม LINE TV สามารถเลือกลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เพศ ช่วงอายุ และสามารถเลือกรายการที่ต้องการแสดงโฆษณาได้

โฆษณาบน LINE TV

บริการของเรา

  • เลือกลงโฆษณาแบบมีปุ่มกดข้าม หรือไม่มีปุ่มกดข้าม
  • สามารถ custom กลุ่มเป้าหมายได้ เช่น เพศ, ช่วงอายุ, เวลา, รายการที่ต้องการแสดงโฆษณา
  • สามารถสร้างลิงค์บนวีดีโอโฆษณา ไปที่เว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊คเพจ
  • โฆษณาขั้นต่ำ 1,000,000 impression

โฆษณาบน LINE Today

โฆษณาภาพแบนเนอร์ แสดงบน LINE Today ซึ่งเป็นศูนย์รวมข่าวอัพเดทต่างๆ ที่ผู้ใช้ LINE นิยมอ่านมากที่สุด

จุดเด่น: เพิ่มการมองเห็น สร้างแบรนด์ให้รับรู้ ได้อย่างรวดเร็ว ในวงกว้าง

ลงโฆษณาบน LINE Today

บริการของเรา

  • เลือกลงโฆษณาในตำแหน่งต่างๆบนหน้า LINE Today
  • สามารถสร้างลิงค์จากโฆษณาให้ไปที่เว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊คเพจ
  • แต่ละตำแหน่งโฆษณา จะมีราคาค่าโฆษณาที่แตกต่างกัน