SME Jump ได้รับเลือกให้เป็น 2023 Premier Google Partner สำหรับประเทศไทย (Top 3% ของพาร์ทเนอร์ทั้งหมด) และได้รับประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญจาก Google

  • ทำโฆษณากับเรา ไม่ต้องมีสัญญาระยะยาว 
  • จ่ายโฆษณาเป็นรายเดือน ไม่ได้ผล ไม่ต้องต่อบริการ
  • ค่าโฆษณาจ่ายตามจริง เงินใช้ไม่หมด เราทบไปเดือนถัดไป

Google Discovery Ads

โฆษณารูปแแบบใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย และสร้างแบรนด์

ทางเลือกใหม่ของการทำโฆษณา ที่ภาพแบนเนอร์ทำได้มากกว่าการสร้างแบรนด์
Discovery Ads โฆษณารูปแบบใหม่จาก Google ที่โดดเด่นที่สุดเรื่องตำแหน่งการแสดงโฆษณา
แสดงเฉพาะตำแหน่ง Google Product เท่านั้น