เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)

ฟอร์มเอกสารยินยอม

          ในการให้บริษัท เอส เอ็ม อี จัมพ์ จำกัด เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาด นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ เพื่อสื่อสาร ตอบกลับ และให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการหลังการขาย

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อให้บริการและบริหารจัดการตามเงื่อนไขขององค์กร ทั้งบริการภายใต้สัญญาที่มีต่อท่าน หรือตามพันธกิจขององค์กร

2. เพื่อดูแล ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการ การบริการ และอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน

3. เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น

4. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการขององค์กร

5. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย

6. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)ของบริษัท  https://www.smejump.co.th/privacy-policy/ 

          กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่าจะมีผลทำให้อาจจะได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้อยลง หรือ ไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมและบริการทางการตลาดบางอย่างได้ และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

          ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้รับคำอธิบายจากบริษัท เอส เอ็ม อี จัมพ์ จำกัด ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจดีแล้ว